Έργο Δημοτικής Αρχής

Ολοκληρωμένη Δράση αστικής ανάπτυξης σε τοπική ζώνη μικρής κλίμακας Δήμου Λεβαδέων

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικών Ανάπτυξης, σε περιοχές οι οποίες συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά αστικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής παρακμής.

Στόχος είναι η εξασφάλιση όρων «βιώσιμης αστικής ανάπτυξης» όπως αυτή καταγράφεται στο πλαίσιο δράσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιλαμβάνει

δράσεις που αναφέρονται :

α) Στη χωρική διάσταση,

β) Στην οικονομική διάσταση,

γ) Στην κοινωνική διάσταση,

δ) Στην περιβαλλοντική διάσταση,

ε) Στην πολιτιστική διάσταση,

Τα Ολοκληρωμένα αυτά Σχέδια αποβλέπουν στην ανασυγκρότηση και αειφόρο οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών περιοχών µε πολλαπλά προβλήματα, µε δράσεις που θα συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωσή τους και αναδιοργάνωση, στην δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην κοινωνική αναζωογόνηση και την απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και την άρση των όρων κοινωνικού αποκλεισμού, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ας βοηθήσουμε όλοι σήμερα για να μπορέσουμε να χαρούμε αύριο με την επιτυχία της προσπάθειας.

Βοιωτικό δίκτυο για την απασχόληση

Ομάδα σημαντικών φορέων του Νομού Βοιωτίας με συντονιστή φορέα, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Βοιωτικό Δίκτυο για την Απασχόληση». Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη στην απασχόληση 253 ωφελούμενων του προγράμματος που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του νομού (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, ΑΜΕΑ, Ειδικές κατηγορίες γυναικών, Μετανάστες, Παλιννοστούντες, νέοι άνεργοι κ.λ.π).

Συμπληρωματική προκήρυξη κάλυψης κενών θέσεων Stage και ΝΕΕ

Ομάδα σημαντικών φορέων του Νομού Βοιωτίας με συντονιστή φορέα, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Βοιωτικό Δίκτυο για την Απασχόληση». Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη στην απασχόληση 253 ωφελούμενων του προγράμματος που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του νομού (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, ΑΜΕΑ, Ειδικές κατηγορίες γυναικών, Μετανάστες, Παλιννοστούντες, νέοι άνεργοι κ.λ.π).

Το Σχέδιο Δράσης «Βοιωτικό Δίκτυο για την Απασχόληση» εντάσσεται στα πλαίσια του μέτρου 5.3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Η Συντονιστική επιτροπή των συνεργαζόμενων φορέων που υλοποιεί το πρόγραμμα, προκηρύσσει συμπληρωματική προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων για τις μορφές απασχόλησης.

Α) Νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε)

Β) Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Stage)

Δικαιούχοι του προγράμματος stage είναι:

Άνεργοι έως 30 ετών

Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – Λυκείου

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ