Αρχεία Κατηγορίας: Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax, κλπ

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων» του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ τους περιβαλλοντικούς όρους

Δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ την ΤΕΥΔ του έργου

Δείτε εδώ την τεχνική

Δείτε εδώ το τιμολόγιο της μελέτης

Δείτε εδώ το τιμολόγιο επισκευής σχολικών συγκροτημάτων

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου, Παιδικών– Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δημοτικής Κατασκήνωσης, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών Κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και γάλακτος εργαζομένων Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Υπογεγγραμμένο

Δείτε εδώ το τιμολόγιο προσφοράς

Δείτε εδώ το τιμολόγιο υπογεγγραμμένο

Δείτε εδώ το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευμένων

Δείτε εδώ τις οδηγίες χρήσης

 

 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την οικονομική προσφορά

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή αντιλιοστασίων άρδευσης του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντλιοστασίων άρδευσης του Δήμου Λεβαδέων

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την τεχνική μελέτη

Δείτε εδώ την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ της ΚΕΔΗΛ που αφορούν στο πρόγραμμα relocation του ΟΗΕ

Δείτε εδώ την πρόσκληση και την τεχνική έκθεση

Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΕΠΙΠΛΩΝ της ΚΕΔΗΛ που αφορούν στο πρόγραμμα relocation του ΟΗΕ

Δείτε εδώ την πρόσκληση και την τεχνική έκθεση