Δικαιολογητικά Δήμου

Ανταποκριτή Ο.Γ.Α

Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15 , 32200 Λιβαδειά

Αρμόδιος υπάλληλος : Μπάκας Βασίλειος

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22613 50878

 

 

 • ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

 

Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτης χώρας Θέματα ασφαλιστικών μεταβολών και καταβολής εισφορών

 

 • ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ :

 

Προϋποθέσεις – Διαδικασίες – Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης Διαδοχική ασφάλιση

 

 • ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :

 

Κανονισμοί ΕΕ: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων και παροχών ασθενείας Διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων

 

 • ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ :

Υπαγωγή στην ασφάλιση ασθενείας Μητρώο δικαιούχων περίθαλψης.

 

Δικαιολογητικά Δημοτικού Kοιμητηρίου

 

Διεύθυνση :

Όροφος :

Αρμόδιο Υπάλληλος :

τηλ. επικοινωνίας :

 

 

 Δήλωση εκταφής

 

Α. Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητά του να προσέλθει στο Δημ. Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της πενταετίας για να δηλώσει εκταφή.

 

 

Δήλωση παράτασης

 

Β. Στην περίπτωση που θέλετε παράταση ταφής, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να προσέλθει στο Δημοτικό Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της πενταετίας.

 

Αναγκαστικές εκταφές

 

Γ. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή παράταση ή ανανέωση παράτασης ( οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

 

 

Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Κοιμητηρίου

 

Δ. Οι δηλώσεις για εκταφές, παρατάσεις, ανανεώσεις παρατάσεων, μεταφορές οστών κλπ γίνονται Δευτ-Παρασκ 8.00πμ – 12.00 στα γραφεία του Κοιμητηρίου.

 

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου

 

1. Ο χώρος στον οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται, με κανένα τρόπο, σε τρίτους.

 

2. Με τη σύσταση του Οικογενειακού Τάφου αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ αυτόν έχουν μόνο αυτός στον οποίο έγινε η παραχώρηση, ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτού, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες αυτού νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου ή της συζύγου αυτού προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και οι αδελφοί αυτού που δεν έχουν ίδια οικογένεια, εφόσον όμως το δέχεται εγγράφως, όταν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού.

 

3. Η χρήση των οικογενειακών τάφων των οποίων δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι περιέχονται στο Δήμο, που δύναται να διαθέσει αυτούς ελεύθερα κατά τις διατάξεις του κανονισμού. Επίσης περιέρχεται στο Δήμο μετά όλων επί του τάφου ευρισκομένων αντικειμένων και χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο. Όταν ο δικαιούχος α) δεν καταβάλλει το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τυχόν τέλη, β) δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού του Κοιμητηρίου και γ) επιτρέψει την ταφή προσώπων που δε δικαιούνται.

 

4. Ο αναλαμβάνων τη χρήση του οικογενειακού τάφου υποχρεούται να κατασκευάσει επ’ αυτού, εν καιρώ, μνημείο το σχέδιο του οποίου θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Οστεοφυλάκιου

 

 

1. Ο παραχωρούμενος χώρος προς χρήση δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται ούτε παραχωρείται με κανένα τρόπο σε τρίτους.

 

2. Εκείνος στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα έχει κατ’ αποκλειστικότητα τη χρήση του οστεοφυλακίου. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν μετά απ’ αυτόν ο ή η σύζυγός του, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες ή κατιόντες του, τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα τέκνα τους και οι αδελφοί τους εάν δεν έχουν δική τους οικογένεια και εφόσον ο δικαιούχος το επιτρέπει εγγράφως.

 

3. Χρήση των οστεοφυλακείων για οστά περισσοτέρων των δύο ή του ενός νεκρού αντιστοίχως, αν πρόκειται για διπλά ή μονά οστεοφυλάκια, δεν επιτρέπεται να γίνει.

 

4. Το δικαίωμα χρήσης χάνεται για τους δικαιούχους και περιέχεται στο Δήμο και στις παρακάτω περιπτώσεις : α) όταν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει στο Δήμο το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τέλη που θα οφείλονται σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου. β) όταν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού και γ) όταν επιτρέπει τη χρήση σε πρόσωπα που δε δικαιούνται.

Δικαιολογητικά Εμπορίου-Αγοράς-Καταστημάτων

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Υ.Ε. (ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ – ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΕΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έσοδα

 

Γραφείο Εσόδων

Αρμόδιος Υπάλληλος : Μπάκας Βασίλειος , Φλωκατούλας Λουκάς

Tηλ. επικοινωνίας : 22613 50829

Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15

Όροφος : 3ος

 

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού

Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ συντελεστή παλαιότητας

Ισχύει και για μη ηλεκτροδοτούμενα, αλλά χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

 

 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εκτός από εκείνα που υπάγονται στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι χώροι, εργοταξιακοί χώροι κ.λ.π).

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν ακινήτου Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ συντελεστή ΤΑΠ (0,0035%)

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ΔΕΗ.

Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου εισπράττεται μέσω βεβαιωμένων καταλόγων.

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο για κάθε ιδιοκτησία που θα μεταβιβαστεί
 • Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, που ηλεκτροδοτείται από τον κοινόχρηστο μετρητή, χρειάζεται ο τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ των κοινοχρήστων εξοφλημένος.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Αίτηση συμπληρωμένη με σκριβή τ.μ. βάσει συμβολαίου
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης.
 • Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου χρειάζεται η προσκόμιση εγγράφου διακοπής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.

 

 

Τέλος επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Κέντρων Διασκέδασης

Απαιτείται:

 • Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
 • Περιοδική ΦΠΑ
 • Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ

Έναρξη εφορίας για νέο κατάστημα

 

 

Τέλος Παρεπιδημούντων

Απαιτείται:

 • Δήλωση άρθρου 8 Ν. 1599/86 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος»
 • Περιοδική ΦΠΑ
 • Επιτυχής καταχώριση ΦΠΑ

 

 

Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για Περίπτερα-Πανηγύρια

Αφορά τις θέσεις των πανηγυριών που γίνονται σο Δήμο Λιβαδειάς.

 • Θέσεις : 200 € ανά 4μετρο πάγκο
 • Θέσεις : 150 € ανά 4μετρο πάγκο

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη πρωτοκολλημένης αίτησης.

Για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων με: Ψυγεία, παιχνίδια και σκαλιέρες έξω από τον κύριο χώρο των περιπτέρων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ ‘ 19€ / τ.μ. / μήνα

 

 

Δημοτικός Φόρος

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται και εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Καθορίζεται από τον τύπο: εμβαδόν Χ συντελεστή Δ.Φ. Χ συντελεστή παλαιότητας

 

 

Για την τροποποίηση Τετραγωνικών Μέτρων, απαιτείται:

 • Αίτηση (ιδιοκτήτη)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Σε περίπτωση μείωσης τετραγωνικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, διότι μόνο ο ιδιοκτήτης δύναται να προχωρήσει σε μείωση των τετραγωνικών του ακινήτου.

 

 

Δικαιολογητικά όταν πρόκειται να γίνει ή έχει γίνει κατεδάφιση ακινήτων

Απαιτείται:

 • Αίτηση με ακριβή τ.μ. των ακινήτων και του οικοπέδου βάσει συμβολαίο
 • Συμβόλαιο κατεδαφισμένου ακινήτου (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν στο κατεδαφισμένο ακίνητο καθώς και το έντυπο διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ
 • Άδεια κατεδάφισης
 • Άδεια οικοδομής νέου κτίσματος
 • Αν το παλιό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο δηλωνόταν στη ΔΟΥ ως κενό, τότε προσκομίζεται το Ε2.

 

 

Δικαιολογητικά Συνένωσης Ακινήτων

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής
 • Συμβόλαιο (απλή προσκόμιση)
 • Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ εξοφλημένο από όσους μετρητές υπήρχαν
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Σε περίπτωση συνένωσης οικοπέδων απαραίτητη είναι εκτός από την προσκόμιση συμβολαίων και η υπεύθυνη δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ή το διπλότυπο είσπραξης
 • Έτος οικοδομικής άδειας

 

Διαχωρισμός Ακινήτων

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με το νέο αριθμό παροχής του ενός ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη στην οποία να δηλώνονται τα τ.μ. του άλλου ακινήτου
 • Συμβόλαια (απλή προσκόμιση)
 • Έτος οικοδομικής αδείας
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη διότι η συνένωση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ εξοφλημένος

 

 

Ηλεκτροδότηση Διαμερισμάτων Νεοαναγειρόμενης Οικοδομής

Απαιτείται:

 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής του ενός ακινήτου (απαραίτητο είναι να γνωρίζετε ποιες ιδιοκτησίες π.χ. αποθήκη, γκαράζ, διαμέρισμα θα ηλεκτροδοτηθούν από τον ίδιο αριθμό παροχής)
 • Ταυτότητα του δηλούντος τα τ.μ. των ακινήτων (απλή προσκόμιση)
 • Έτος οικοδομικής αδείας
 • Σε περίπτωση που η ηλεκτροδότηση αφορά κοινόχρηστους χώρους, απαραίτητα είναι εκτός από τα ανωτέρω και α) η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού με τα ακριβή τ.μ. των κοινόχρηστων χώρων ή μη που θα ηλεκτροδοτηθούν από τον κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ (σχετικό έντυπο δήλωσης θα παραλάβετε από την υπηρεσία μας) & β) η προσκόμιση του λογαριασμού της ΔΕΗ που ήταν εργοταξιακός

 

 

 Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Απαιτείται:

 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη, διότι η επανασύνδεση μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη
 • Απόκομμα υπεύθυνης δήλωσης για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή διπλότυπο είσπραξης
 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου με αριθμό παροχής

 

 

Ένσταση προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή για Πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος

Η ένσταση απευθύνεται προς τη Συμβιβαστική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων.

Η προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Εις τριπλούν φωτοτυπία το Διπλότυπο Είσπραξης
 • 1,15 € Προνοίας Λιβαδειάς είτε από Δικηγόρο είτε από το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
 • 1,50 € Μεγαρόσημο από ΔΟΥ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Τμήμα : Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

αρμόδιος υπάλληλος :  Μίχος Γεώργιος

 

Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15, 32100 Λιβαδειά

 

τηλέφωνο επικοινωνίας : 22613 -50000

 

Fax : 22613 50010

 

email : d.levadeon@kep.gov.gr

 

 

Οδηγός του Πολίτη (πηγή : www.kep.gov.gr)

 

 

 

Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση

 

Δημόσια Τάξη και Άμυνα

 

Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση

 

Εκπαίδευση και Έρευνα

 

Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα

 

Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

 

Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός

 

Οικονομία και Οικονομικά

 

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

 

Πληροφορία και Επικοινωνία

 

Πολεοδομία και Κτηματολόγιο

 

Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος

 

Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα

Δικαιολογητικά Ληξιαρχείου

Γραφείο Ληξιαρχείου

Αρμόδιος : Παπαδημητρίου Ευσταθία

τηλ επικοινωνίας : 22613 50836

Fax : 22613 50831

 

 

Χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου

 

Δικαιολογητικά:

 

Α. Για Ελληνες που κατοικούν στο Δήμο Λεβαδέων:

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).

3) Υπεύθυνη δήλωση.

4) Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του (αφορά τους διαζευγμένους).

5) Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( αφορά τους χήρους / τις χήρες).

6) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα.

7) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτηρίου κ.λ.π.).

8) Παράβολο χαρτοσήμου ύψους 15 € (για την κάθε άδεια. Εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο).

9) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα υπ΄ αριθμ. 2,4,5 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.

 

Β. Για Ελληνες που κατοικούν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά και είναι δημότες  Λεβαδέων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).

2) Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).

3) Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).

4) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).

5) Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημαρχείο Λεβαδέων.

6) Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου στην οποία να αναφέρεται η λύση του (αφορά τους διαζευγμένους).

7) Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( αφορά τους χήρους / τις χήρες).

8) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα.

9) Παράβολο χαρτοσήμου ύψους 15 € (για την κάθε άδεια. Εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα υπ΄ αριθμ. 4,5,6,7 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Γ. Για Ευρωπαίους υπηκόους που κατοικούν στο δήμο Λεβαδέων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης.

2) Υπεύθυνη δήλωση.

3) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

4) Βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα περί μη κωλύματος τελέσεως πολιτικού γάμου (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

5) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα (όλα τα στοιχεία των αλλοδαπών στην Ελληνική γλώσσα).

6) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΑ, μισθωτηρίοτ κ.λ.π.).

7) Παράβολο χαρτοσήμου ύψους 15 € (για την κάθε άδεια. Εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο).

8) Φωτοτυπία ισχύοντος διαβατηρίου.

 

Δ. Για αλλοδαπούς που κατοικούν στο δήμο Λεβαδέων και έχουν νόμιμη άδεια παραμονής έστω και προσωρινής στην Ελλάδα

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης.

2) Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

3) Βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα περί μη κωλύματος τελέσεως πολιτικού γάμου (μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών).

4) Αγγελία γάμου σε τοπική ημερήσια εφημερίδα (όλα τα στοιχεία των αλλοδαπών στην Ελληνική γλώσσα).

5) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (αντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους, φωτοαντίγραφο λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΑ, μισθωτηρίοτ κ.λ.π.).

6) Παράβολο χαρτοσήμου ύψους 15 € (για την κάθε άδεια. Εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο).

7) Φωτοτυπία διαβατηρίου, άδειας παραμονής, βεβαίωσεις παραμονής, ροζ κάρτας κ.λ.π..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίζει και τα πρωτότυπα έγγραφα, που εκδίδονται από την χώρα του.
 • Στα έγγραφα, που εκδίδονται από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης απαιτείται η επισήμανση (APOSTILLE).
 • Τα έγγραφα, που εκδίδονται από χώρες οι οποίες  δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης επικυρώνονται από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην αλλοδαπή. Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω επικύρωση θα σφραγίζονται από την πρεσβεία-προξενείο της χώρας του στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
 • Τα έγγραφα, που εκδίδονται από τις χώρες Γεωργία και Αλβανία θα πρέπει να είναι σφραγισμένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 • Οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο Λεβαδέων τελούνται κάθε Πέμπτη στις 12 μ. , στο Δημαρχείο.
 • Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, ακόμα και συγγενή, κάτοχο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύμφωνα με τον νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι πριν από το γάμο να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων που θα αποκτήσουν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Δήλωση Γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού)

 

 • Ο γάμος δηλώνεται μόνο στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του.
 • Η ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ του πολιτικού γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που έχει τελεστεί και δηλωθεί ο πολιτικός γάμος ανεξαρτήτως αν ο Θρησκευτικός γάμος τελέσθηκε σε άλλο Δήμο.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης γάμου:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση γάμου:

 • Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.

2) Εκπρόθεσμη  δήλωση γάμου:

 • Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η κατατίθεται  παράβολο χαρτοσήμου 4,50 € (από το δημόσιο ταμείο).
 • Μετά την 130η ημέρα κατατίθεται  παράβολο χαρτοσήμου 13,50 € (από το δημόσιο ταμείο).

 

Σύμφωνο συμβίωσης (Ν. 3719/2008)

(τα πιο κάτω δικαιολογητικά αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη)

 

 • Αφορά ετερόφυλα πρόσωπα

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενων.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης (σύμφωνο συμβίωσης).

3) Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου περί του επωνύμου των τέκνων (απαιτείται στην περίπτωση που δεν περιέχεται κοινή αμετάκλητη δήλωση των γονέων στην συμβολαιογραφική πράξη και συντάσσεται πριν την γέννηση του πρώτου τέκνου).

4) Αμετάκλητη κοινή δήλωση των γονέων περί της δημοτικότητας των τέκνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των ενδιαφερόμενων.
 • Σε περίπτωση μη αναγραφής κοινής κατοικίας των ενδιαφερόμενων στη συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνο συμβίωσης) τότε αυτή κατατίθεται στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας ενός μόνο εκ των ενδιαφερόμενων, ο οποίος προβαίνει στην δήλωση.

 

Δήλωση Γέννησης

 

 • Στο Ληξιαρχείο Λεβαδέων δηλώνεται κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Λεβαδέων.

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι:

Υπόχρεοι για την  δήλωση γέννησης είναι ή ο πατέρας, ή η μητέρα, ή ο γιατρός, ή η μαία, ή κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Ο υπόχρεος οφείλει να φέρει μαζί του:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης γέννησης:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση γέννησης:

 • Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

2) Εκπρόθεσμη δήλωση γέννησης:

 • Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα κατατίθεται  παράβολο χαρτοσήμου 4,50 € (από το δημόσιο ταμείο).
 • Μετά την εκατοστή ημέρα κατατίθεται  παράβολο χαρτοσήμου 13,50 € (από το δημόσιο ταμείο).

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 

Δικαιολογητικά:

1) Δελτίο γέννησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό ή μαία νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον αντίστοιχο σύλλογο.

2) Ληξιαρχική πράξη γάμου  ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων.

3) Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.

4)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.

5) Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας (σε περίπτωση εξώγαμου τέκνου).

6) Αστυνομική Ταυτότητα των γονέων

7) Διαβατήρια (αν οι γονείς είναι αλλοδαποί).

.

Πράξη Ονοματοδοσίας

 

 •  Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα διενεργηθεί.  Με την πράξη αυτή καταχωρείται το όνομα του παιδιού στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, και πραγματοποιείται  προ της βαπτίσεως.
 • Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων. Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες).

Δικαιολογητικά:

1) Αστυνομική Ταυτότητα και των δύο γονέων.

2) Διαβατήρια και των δύο γονέων (σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί).

Προθεσμίες για την πράξη ονοματοδοσίας:

Προθεσμίες για την πράξη ονοματοδοσίας δεν υπάρχουν.

 

Δήλωση Βάπτισης

 

 • Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.
 • Για αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δηλώνουν την βάπτιση τους στο Ληξιαρχείου του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι ή οι  γονείς του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς (σε περίπτωση που είναι πάνω από 14 ετών), ή  οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Δικαιολογητικά:

1) Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.

2) Αστυνομική Ταυτότητα του δηλούντα.

3) Διαβατήριο και άδεια παραμονής του δηλούντα (εφόσον αυτός είναι αλλοδαπός).

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης βάπτισης:

1) Εμπρόθεσμη  δήλωση βάπτισης:

 • Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.

2) Εκπρόθεσμη  δήλωσης βάπτισης:

 • Μετά τις 90 ημέρες μέχρι και τις 180 ημέρες κατατίθεται παράβολο χαρτοσήμου 4,50 € (από το δημόσιο ταμείο).
 • Μετά την 180η ημέρα κατατίθεται παράβολο χαρτοσήμου 13,50 € (από το δημόσιο ταμείο).

 

 Δήλωση διαζυγίου

 

 • Το διαζύγιο δηλώνεται στο Ληξιαρχείο τελέσεως του γάμου.

Υπόχρεοι για την δήλωση διαζυγίου:

Υπόχρεοι για την δήλωση του διαζυγίου είναι οι δύο σύζυγοι ή τρίτο πρόσωπο για το οποίο έχει συνταχθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

1) Αίτηση

2) Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

3) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών.

4) Εκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα.

5) Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου).

6) Αστυνομική ταυτότητα.

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης διαζυγίου:

1) Εμπρόθεσμη δήλωση διαζυγίου:

 • Εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση.

2) Εκπρόθεσμη δήλωση διαζυγίου:

 • Μετά τις 30 (τριάντα) ημέρες και μέχρι τις 90 (ενεννήντα) ημέρες κατατίθεται παράβολο ύψους 4,50 € (από το δημόσιο ταμείο).
 • Μετά τις 90 (ενεννήντα) ημέρες κατατίθετασι παράβολο ύψους 13,50 € (από το δημόσιο ταμείο).

 

 Δήλωση Θανάτου

 

 •  Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού.

Δικαιολογητικά:

1) Θάνατος σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.

2) Θάνατος σε Νοσοκομείο, Κλινική ή άλλο Ίδρυμα συνοικήσεως: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.

3) Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.

4) Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.

5) Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας.

6) Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το θάνατο.

7) Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

8) Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Προθεσμίες  δήλωσης θανάτου:

1) Εμπρόθεσμη  δήλωση θανάτου:

 • Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

2) Εκπρόθεσμη δήλωση θανάτου:

 • Δηλώνεται με εισαγγελική άδεια, αφού ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα.
 • Δηλώνεται με δικαστική απόφαση αν ο νεκρός ενταφιασθεί μετά την 30η ημέρα.

.

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

 

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

 • Διαζύγιο
 • Ακύρωση γάμου
 • Προσβολή πατρότητας
 • Ύπαρξη ή μη σχέσης γονέα και τέκνου
 • Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
 • Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
 • Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Λιβαδειάς δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.

Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

*Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Επανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

1)  Αίτηση ενδιαφερόμενης.

2) Υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερόμενης, η οποία είναι αμετάκλητη,  ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «επιθυμώ να επανακτήσω το πατρικό μου επώνυμο. Τα προσωπικά μου στοιχεία στο μέλλον θα είναι: ( …….)».

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 •  Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η πράξη του γάμου. Η μεταβολή θα καταχωρηθεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

 

Προσθήκη επωνύμου συζύγου

1) Αίτηση ενδιαφερόμενης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του συζύγου, η οποία είναι αμετάκλητη, ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «συναινώ η σύζυγός μου να προσθέσει στο πατρικό της επώνυμο το δικό μου επώνυμο. Τα προσωπικά της στοιχεία στο μέλλον θα είναι: (………..)».

3) Υπεύθυνη δήλωση της  ενδιαφερόμενης, η οποία είναι αμετάκλητη,  ενώπιον του ληξιάρχου σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: «επιθυμώ να προσθέσω στο πατρικό μου επώνυμο το επώνυμο του συζύγου μου.. Τα προσωπικά μου στοιχεία στο μέλλον θα είναι: ( …….)».

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στο ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η πράξη γάμου. Η μεραβολή θα καταχωρηθεί στοπεριθώριο της πράξης γάμου.

Αντίγραφα – Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

 

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 

1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ δικαιούται να ζητήσει  αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του ή οι συγγενείς Α’ βαθμού.

 

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ δικαιούται να ζητήσουν οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

 

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ δικαιούται να ζητήσουν οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος.

 

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • έχει έννομο συμφέρον ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

*Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Παπαδημητρίου Ευσταθία του Ληξιαρχείου Λιβαδειάς

Μητρώο Αρρένων

Προϊσταμένη Διοικητικών Yπηρεσιών : Δημακοπούλου Μαρία-Άννα

Αρμόδιος : Δημακοπούλου Μαρία – Αννα

Τηλ. επικοινωνίας : 22613 – 50835

Fax : 22613 – 50831

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφή αδήλωτου ανήλικα

 

1) Αίτηση  κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε εννενήντα (90) ημέρες.

3) Υπεύθυνη δήλωση.

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  του πατέρα του ανήλικου αδήλωτου.

5) Βεβαίωση περί μη εγγραφής του ανήλικου αδήλωτου στα Μητρώα Αρρένων που είναι γραμμένος ο πατέρας του.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.

7) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

8) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα υπ΄ αριθμ. 2,4,5,6 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή  αδήλωτου ενήλικα

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε εννενήντα (90) ημέρες.

3) Υπεύθυνη δήλωση.

4) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων  του πατέρα του αδήλωτου ενήλικα.

5) Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου ενήλικα στα Μητρώα Αρρένων που είναι γραμμένος ο πατέρας του.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αδήλωτου ενήλικα.

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα του αδήλωτου ενήλικα.

8) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

9) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα υπ΄ αριθμ.. 2,4,5,6,7  δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή αδηλώτου με επιγενομένο γάμο

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γάμου.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

4) Υπεύθυνη δήλωση ενήλικα.

5) Υπεύθυνη δήλωση ανήλικου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερόμενου (εφόδον πρόκειται για ενήλικο).

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τωνγονέων (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).

8) Μία πρόσφατη φωτογραφία κατά μέτωπο.

9) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,6,7 δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή τέκνου εκτός γάμου

 

1) Αίτηση της μητέρας.

2) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας. *

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. *

4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες κατά μέτωπο (εφόσον το τέκνο είνια πάνω από 14 ετών).

5) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιιο υπάλληλο.

 

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια.

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (υποβάλλεται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας κατά το χρόνο κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας).

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου).

3) Μία  πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερόμενου κατά μέτωπο.

4) Διαβατήριο.

 

Επανεγγραφή ανύπαρκτων

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Αντίγραφο διαβατηρίου (για κάτοικο του εξωτερικού επικυρωμένο από την Προξενική Αρχή με ακριβή διεύθυνση κατοικίας).

4) Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

5) Εξουσιοδότηση, εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, ή αίτηση του ενδιαφερόμενου επικυρωμένη από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Διαγραφή ανηλίκου πολλαπλώς εγγεγραμμένου

 

1) Αίτηση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (υποβάλλεται στον Δήμο από τον οποίο ζητείται η διαγραφή).

2) Υπεύθυνη δήλωση.

3) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (εκδίδεται από τον Δήμο στον οποίο θα παραμείνει εγγεγραμμένος). *

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων ( σε περίπτωση διαζυγίου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την μερίδα του γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Σε περίπτωση επιμέλειας της μητέρας απαραίτητο είναι και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα). *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διαγραφή ενήλικου πολλαπλώς εγγεγραμμένου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.  (υποβάλλεται στον Δήμο από τον οποίο ζητείται η διαγραφή).

2) Υπεύθυνη δήλωση.

3) Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώο Αρρένων (εκδίδεται από τον Δήμο στον οποίο θα παραμείνει εγγεγραμμένος). *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 Διαγραφή λόγω θανάτου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Το υπ΄ αριθμ. 2 δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Σε πρίπτωση θανάτου και σύνταξης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης στο εξωτερικό απαιτείται πριν την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου Αρρένων η μετάφραση και καταχώρησή της στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60).

 

 

Διαγραφή λόγω θανάτου προσώπου που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα σώματα Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού ή Λιμενικού

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3) Έγγραφο αρμόδιου στρατολογικού γραφείου περί του θανάτου και της διαγραφής.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

Διαγραφή λόγω αφάνειας

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Κυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης περί της αφάνειας.

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

 

Προσθήκη πατρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με καταχωρημένο το πατρώνυμο.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πατέρα.

4) Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στο Μητρώο Αρρένων.

5) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα.

6) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,4,5   δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με καταχωρημένο το μητρώνυμο.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης της μητέρας.

4) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας.

6) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Τα υπ΄ αριθμ. 2,3,4,5  δικαιοιλογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

 

Προσθήκη κυρίου ονόματος (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένο το κύριο όνομα. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη κυρίου ονόματος (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π.. (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π.. (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στα Μητρώα αρρένων. *

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας. *

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση κυρίου ονόματος (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.*

4) Αστυνομική Ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση κυρίου ονόματος (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

Διόρθωση τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.λ.π. (όταν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου ή του ανηλίκου με καταχωρημένο το προς διόρθωση στοιχείο. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Διόρθωση τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος κ.λ.π. (όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Όταν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του εφημέριου, από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή.

β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την  γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (υπεύθυνη δήλωση του ν. 105).

2) Αστυνομική ταυτότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γέννησης πρέπει να ζητείταια από τον ενδιαφερόμενο / την ενδιαφερόμενη και να χορηγείται από τον  / την ληξίαρχο αρνητική βεβαίωση αναφέροντας και τον λόγο μη σύνταξής της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης βεβαίωσης από τον οικείο εφημέριο χορηγείται αρνητική βεβαίωση αναφέροντας τον λόγο αδυναμίας χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 

Αλλαγή επωνύμου

 

Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

 

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου, ή αν πρόκειται για ανήλικο, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του, κατά περίπτωση, προσώπου. *

3) Αστυνομική ταυτότητα.

 

* = το συγκεκριμένο δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξώγαμου τέκνου

 

1) Αίτηση του αναγνωριζόμενου, ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή την επιτροπεία.

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης υιοθεσίας ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία καταχωρημένα.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

1) Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν είνια ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου)

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας.

3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία καταχωρημένα.

4) Αστυνομική ταυτότητα.

 

Πολιτογραφήσεις

 

Δήλωση Πολιτογράφησης Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.2910/2001

Κατεβάστε την αίτηση

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:

 • Nα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
 • Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του και
 • Να διαμένει νόμιμα (με άδεια παραμονής ή άλλο επίσημο έγγραφο) 10 συνολικά χρόνια κατά την τελευταία δεκαετία προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή του.

Για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή ανθιγενείς, απαιτείται 5ετής διαμονή κατά τα τελευταία 12 έτη.
Η παραπάνω χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για αλλοδαπούς που γεννήθηκαν και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα καθώς και για όσους-όσες είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων υπηκόων που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα.

 • Οι αλλογενείς αλλοδαποί πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής Ιστορίας και γενικά του Ελληνικού πολιτισμού. Τα παραπάνω ελέγχονται από την επιτροπή πολιτογραφήσεων.

Δικαιολογητικά Ταμειακής Υπηρεσίας

Διάθεση Παραβόλων για Αλλοδαπούς Τύπου Β

Στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορείτε να ζητήσετε τα παράβολα τύπου Β’.

 

Καταβολή Οφειλών στο Δήμο

Η καταβολή των Οφειλών γίνεται στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Η Ταμειακή Υπηρεσία Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζουν οι διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής. Καταχωρεί σε ειδικά από το Νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από χρηματικούς καταλόγους. Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία, φυλάσσει δε όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται σε έσοδα – έξοδα. Συντάσσει μηνιαίες και τριμηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις του Ταμείου και τις στέλνει στις κατά νόμο δημόσιες υπηρεσίες. Συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις κατά περίπτωση στο τέλος του μήνα για απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία και τις άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις και τις αποστέλλει στο τμήμα πληρωμών για απόδοσή τους. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες. Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για τη νομιμότητα επίδοσής τους στους οφειλέτες.

 

Καταβολή Οφειλών του Δημότη

Η καταβολή των Οφειλών του Δημότη γίνεται στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Η Ταμειακή Υπηρεσία Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζουν οι διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής. Καταχωρεί σε ειδικά από το Νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από χρηματικούς καταλόγους. Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία, φυλάσσει δε όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται σε έσοδα – έξοδα.

Συντάσσει μηνιαίες και τριμηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις του Ταμείου και τις στέλνει στις κατά νόμο δημόσιες υπηρεσίες. Συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις κατά περίπτωση στο τέλος του μήνα για απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία και τις άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις και τις αποστέλλει στο τμήμα πληρωμών για απόδοσή τους. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες. Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για τη νομιμότητα επίδοσής τους στους οφειλέτες.

 

Λειτουργία Ταμείων

Είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, με επιμέλεια και ευθύνη του οποίου ασκούνται όλες οι σχετικές, με την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών του Δήμου, διαδικασίες και αρμοδιότητες.Του τμήματος προΐσταται ο δημοτικός ταμίας, ο οποίος και φέρει την ευθύνη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και είναι ο δημόσιος υπόλογος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του τμήματος, τοποθετούνται με απόφαση του Δημάρχου εισπράκτορες και διαχειριστές, οι οποίοι έχουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος συνοψίζονται ως εξής στις ακόλουθες κατηγορίες λειτουργιών:

 • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου με τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων.
 • Παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα.
 • Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι. (π.χ. φορολογική ενημερότητα)
 • Έλεγχος ,παρεμπιπτόντως, για την νομιμότητα των σχετικών με την δαπάνη διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Καταχώριση των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες .
 • Μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμών.
 • Παραλαβή και έλεγχος των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων, στο Δήμο, ποσών κατά κατηγορία προσόδου από την υπηρεσία Εσόδων και η εμπρόθεσμη ταμειακή βεβαίωση αυτών.
 • Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 • Διενέργεια εισπράξεων των οφειλών προς το Δήμο, για οποιαδήποτε αιτία, στα γραφεία του Δήμου. Έκδοση αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη.
 • Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το Δήμο μέσω Δημοτικών Εισπρακτόρων. Έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης / ελέγχου των Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 • Καταχώριση των διενεργούμενων εισπράξεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημέρωση του Λογιστηρίου για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ασχολούμενων με εισπράξεις εσόδων υπαλλήλων ιδιαίτερων υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. Σφαγεία, Νεκροταφεία, Κυλικεία) ή άλλων αποκεντρωμένων μονάδων (π.χ. Πνευματικό Κέντρο, ΚΑΠΗ, Φιλαρμονική κλπ.), σε συνεργασία με την αρμόδια ή αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παρακολούθηση των λογαριασμών των οφειλετών προς τον Δήμο από τιμολόγια υπηρεσιών και η ενημέρωση της υπηρεσίας Λογιστηρίου για την ύπαρξη επισφαλών απαιτήσεων. Για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις του Δήμου πέραν του Λογιστηρίου, η υπηρεσία Ταμείου ενημερώνει και τη νομική υπηρεσία του Δήμου και ζητεί από αυτή συμβουλές για τους περαιτέρω χειρισμούς ή τη δικαστική επιδίωξη εισπράξεως.
 • Συνεργασία με τη νομική υπηρεσία που είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την Υπηρεσία Ταμείου για τα αποτελέσματα δικαστικών ή άλλων συναφών ενεργειών της ως προς την ρευστοποίηση απαιτήσεων.
 • Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων.
 • Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή και πληρωθέντων εξόδων.
 • Ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου.
 • Ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις βιβλία και καταστάσεις.
 • Τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του Δήμου μέχρι το ποσό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, εξόφληση των επιταγών που κατατίθενται στο δημοτικό ταμείο και διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες (κατάθεση και ανάληψη χρημάτων)Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες / Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.
 • Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των στατιστικών στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. και όλων των διαδικασιών (π.χ. αναγκαστικά μέτρα, δέσμευση φορολογικής ενημερότητας κλπ) για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου.
 • Παροχή στους οφειλέτες των διευκολύνσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία
 • Ενημέρωση αρμοδίως των υπευθύνων οργάνων του Δήμου για θέματα που αφορούν την Ταμειακή Κατάσταση του Δήμου αλλά και για τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.
 • Υποβάλλει στο Δήμαρχο και στη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό εσόδων ? εξόδων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Μέριμνα για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των στοιχείων που συγκροτούν τον ταμειακό λογαριασμό διαχείρισης
 • Εισήγηση στον Δήμαρχο για τον καταλογισμό των χρηματικών ελλειμμάτων ή άλλων διαχειριστικών ανωμαλιών σε βάρος των υπεύθυνων υπαλλήλων
 • Πιστοποίηση της απώλειας χρηματικών ενταλμάτων, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος
 • Τήρηση όλων των παραπάνω και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. (Κ.Α.Π.Η. , Πνευματικό Κέντρο και Φιλαρμονική κλπ), εφόσον δεν έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία. Συνεργασία για τον σκοπό αυτό με τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες των ΝΠΔΔ και το Αυτοτελές γραφείο πολιτικών οργάνων .
 • Πέραν των ανωτέρω το Ταμείο εκτελεί και κάθε άλλη υπηρεσία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Προσφυγές για Πρόστιμα και Χρεώσεις

 • Οι προσφυγές για πρόστιμα και χρεώσεις καταθέτονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου

Δικαιολογητικά Τεχνικών Υπηρεσιών

Δικαιολογητικά που Απαιτούνται για τη Σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου

 

Για τη σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου, απαιτούνται τα ακόλουθα

:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική επικοινωνία με τον αρμόδιο τμηματάρχη για να διευθετηθεί εάν ο αγωγός ανήκει στο Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ
 • Αίτηση
 • Τοπογραφικό διάγραμμα στοιχείων του οικοπέδου με τους όρους δόμησης
 • Τομές Α-Α και Β-Β
 • Κάτοψη υπογείου αν υπάρχει
 • Δήλωση του ν. 1599/86 εφ’ όσον υπάρχει Πυλωτή ότι θα παραμείνει ανοικτός ο χώρος και σε περίπτωση που θα αλλάξει η χρήση της θα δηλωθεί στην Υπηρεσία μας
 • Φωτοαντίγραφο άδειας Οικοδομής
 • Κάτοψη δώματος
 • Εφ’ όσον υπάρχει γκαράζ απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη όπου θα φαίνεται η χρήση του
 • Λογαριασμός νερού εφ’ όσον υπάρχει.

 

 

 

Βεβαίωση Υφισταμένων κτιρίων προ του 1955 :

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι το κτίριο προυφίσταται του 1955

Φωτογραφίες κτιρίου (τουλάχιστον 2)

Απόσπασμα σχεδίου πόλεως (χορηγείται & απο την υπηρεσία)

Τοπογραφικό Διάγραμμα (Προαιρετικό)

 

 

 

Βεβαίωση Οικοδομικής γραμμής & Υψομέτρου

 

Αίτηση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με απόσπασμα σχεδίου πόλης (με συντεταγμένες)

 

 

 

 

Βλάβες Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης

 

Αποστολή με e-mail, φαξ εγγράφου ενημέρωσης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Στο email: dimlivad@otenet.gr

 

 

 

 

Βεβαιώση εκτός σχεδίου ή εκτός οικισμού

 

Αίτηση

Τίτλος ιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με οδοιπορικό (Συντεταγμένες προαιρετικές)

 

 

 

 

Βεβαιώση εντός σχεδίου ή εντός οικισμού

 

Αίτηση

Τίτλος ιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με οδοιπορικό (Συντεταγμένες προαιρετικές)

 

 

 

Βεβαιώση  Αριθμοδότησης – Αλλαγής

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

2 Φωτογραφίες

 

 

 

Βεβαιώση Αγροτικής οδού

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και οδοιπορικό)

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας (Γ.Υ.Σ – Υπουργείο Γεωργίας – ΥΠΕΧΩΔΕ)

Τίτλος Ιδιοκτησίας

 

 

Βεβαιώση Ρυμοτομίας

 

Αίτηση

  Υπεύθυνη δήλωση  ή Τίτλος Ιδιοκτησίας

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και απόσπασμα σχεδίου πόλης)

 

 

 

Βεβαιώση ότι δεν θίγονται Δημοτικά-Κοινοτικά συμφέροντα

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και οδοιπορικό)

Τίτλος Ιδιοκτησίας

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας (προαιρετικό)

Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας


 

Δικαιολογητικά Εμπορίου-Αγοράς-Καταστημάτων

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Κ.Υ.Ε. (ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ – ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΕΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ)

 

Αίτηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ

 

Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ

 

Αίτηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων

 

Υπεύθυνη δήλωση χρήσης μουσικής

 

Αίτηση αντικατατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ

 

Αίτηση άδειας εγκατάστασης θεάτρων – κινηματογράφων

 

Αίτηση αντικατάστασης άδειας λειτουργίας θεάτρων – κινηματογράφων

 

Έκδοση άδειας κατάληψης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Έντυπο Αίτησης

 

Αίτηση αντικατάστασης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

 

Αίτηση αντικατάστασης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

 

Αίτηση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρόσθετης δραστηριότητας

 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών

 

Σχετικά με τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27-12-2013

 

Αίτηση αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

 

Αίτηση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης τροφίμων και ποτών κατηγορίας ΙΙΙ 

 

Αίτηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

 

Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη χώρου

 

Υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος Μηχανικού

 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέχει την υπο αντικατάσταση άδεια ή που έχει γνωστοποιήσει την ίδρυση και λειτουργία της επιχειρήσης

 

Υπεύθυνη δήλωση υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου / ης

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27-12-2013

 

Αίτηση αντικατάστασης γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτος παροχής υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

Αίτηση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Αίτηση προέργκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη χώρου

 

Υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος Μηχανικού

 

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέχει την προς αντικατάσταση άδεια

 

Υπεύθυνη δήλωση υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου/ης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20.1.2014

 

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου & Κινηματογράφου (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Φ.Ε.Κ. 3106/9.12.2013)

 

Απλούστευση και προτυποποιήση διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης, άδειας και λειτουργίας ΚΥΕ λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./38284/27.12.2013 Φ.Ε.Κ. 3402/31.12.2013) 

 

Απλούστευση και προτυποποιήση διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ παροχής υπηρεσιών  (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./38285/27.12.2013 Φ.Ε.Κ. 3403/31.12.2013) 

 

Άδειες χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων 2014

 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967)

 

Οδηγίες για την αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

 

Υποχρεώσεις κατά τη λειτουργία καταστήματος

 

Νόμος 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4.3.1993)

 

ΚΥΑ 36873 (ΦΕΚ 1364/2-8-07 τ. Β’) Παιδότοποι

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος της ΚΥΑ 36873 για Παιδότοπους


 

   Πρόνοια – Επιδόματα