Ταμειακής Υπηρεσίας

Διάθεση Παραβόλων για Αλλοδαπούς Τύπου Β

Στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μπορείτε να ζητήσετε τα παράβολα τύπου Β”.

 

Καταβολή Οφειλών στο Δήμο

Η καταβολή των Οφειλών γίνεται στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Η Ταμειακή Υπηρεσία Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζουν οι διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής. Καταχωρεί σε ειδικά από το Νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από χρηματικούς καταλόγους. Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία, φυλάσσει δε όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται σε έσοδα – έξοδα. Συντάσσει μηνιαίες και τριμηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις του Ταμείου και τις στέλνει στις κατά νόμο δημόσιες υπηρεσίες. Συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις κατά περίπτωση στο τέλος του μήνα για απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία και τις άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις και τις αποστέλλει στο τμήμα πληρωμών για απόδοσή τους. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες. Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για τη νομιμότητα επίδοσής τους στους οφειλέτες.

 

Καταβολή Οφειλών του Δημότη

Η καταβολή των Οφειλών του Δημότη γίνεται στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Η Ταμειακή Υπηρεσία Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς καταλόγους που διαβιβάζουν οι διάφορες υπηρεσίες και εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής. Καταχωρεί σε ειδικά από το Νόμο οριζόμενα βιβλία τα βεβαιωθέντα ποσά από χρηματικούς καταλόγους. Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία, φυλάσσει δε όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται σε έσοδα – έξοδα.

Συντάσσει μηνιαίες και τριμηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές καταστάσεις του Ταμείου και τις στέλνει στις κατά νόμο δημόσιες υπηρεσίες. Συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις κατά περίπτωση στο τέλος του μήνα για απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία και τις άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις και τις αποστέλλει στο τμήμα πληρωμών για απόδοσή τους. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή για περαιτέρω ενέργειες. Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για τη νομιμότητα επίδοσής τους στους οφειλέτες.

 

Λειτουργία Ταμείων

Είναι το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, με επιμέλεια και ευθύνη του οποίου ασκούνται όλες οι σχετικές, με την ταμειακή βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών του Δήμου, διαδικασίες και αρμοδιότητες.Του τμήματος προΐσταται ο δημοτικός ταμίας, ο οποίος και φέρει την ευθύνη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και είναι ο δημόσιος υπόλογος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του τμήματος, τοποθετούνται με απόφαση του Δημάρχου εισπράκτορες και διαχειριστές, οι οποίοι έχουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος συνοψίζονται ως εξής στις ακόλουθες κατηγορίες λειτουργιών:

 • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου με τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων.
 • Παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα.
 • Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι. (π.χ. φορολογική ενημερότητα)
 • Έλεγχος ,παρεμπιπτόντως, για την νομιμότητα των σχετικών με την δαπάνη διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Καταχώριση των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες .
 • Μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμών.
 • Παραλαβή και έλεγχος των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων, στο Δήμο, ποσών κατά κατηγορία προσόδου από την υπηρεσία Εσόδων και η εμπρόθεσμη ταμειακή βεβαίωση αυτών.
 • Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 • Διενέργεια εισπράξεων των οφειλών προς το Δήμο, για οποιαδήποτε αιτία, στα γραφεία του Δήμου. Έκδοση αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη.
 • Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το Δήμο μέσω Δημοτικών Εισπρακτόρων. Έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης / ελέγχου των Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 • Καταχώριση των διενεργούμενων εισπράξεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.
 • Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημέρωση του Λογιστηρίου για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των ασχολούμενων με εισπράξεις εσόδων υπαλλήλων ιδιαίτερων υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. Σφαγεία, Νεκροταφεία, Κυλικεία) ή άλλων αποκεντρωμένων μονάδων (π.χ. Πνευματικό Κέντρο, ΚΑΠΗ, Φιλαρμονική κλπ.), σε συνεργασία με την αρμόδια ή αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παρακολούθηση των λογαριασμών των οφειλετών προς τον Δήμο από τιμολόγια υπηρεσιών και η ενημέρωση της υπηρεσίας Λογιστηρίου για την ύπαρξη επισφαλών απαιτήσεων. Για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις του Δήμου πέραν του Λογιστηρίου, η υπηρεσία Ταμείου ενημερώνει και τη νομική υπηρεσία του Δήμου και ζητεί από αυτή συμβουλές για τους περαιτέρω χειρισμούς ή τη δικαστική επιδίωξη εισπράξεως.
 • Συνεργασία με τη νομική υπηρεσία που είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την Υπηρεσία Ταμείου για τα αποτελέσματα δικαστικών ή άλλων συναφών ενεργειών της ως προς την ρευστοποίηση απαιτήσεων.
 • Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων.
 • Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή και πληρωθέντων εξόδων.
 • Ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου.
 • Ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις βιβλία και καταστάσεις.
 • Τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του Δήμου μέχρι το ποσό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, εξόφληση των επιταγών που κατατίθενται στο δημοτικό ταμείο και διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες (κατάθεση και ανάληψη χρημάτων)Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
 • Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες / Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε.
 • Υποβολή στις αρμόδιες αρχές των στατιστικών στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. και όλων των διαδικασιών (π.χ. αναγκαστικά μέτρα, δέσμευση φορολογικής ενημερότητας κλπ) για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου.
 • Παροχή στους οφειλέτες των διευκολύνσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία
 • Ενημέρωση αρμοδίως των υπευθύνων οργάνων του Δήμου για θέματα που αφορούν την Ταμειακή Κατάσταση του Δήμου αλλά και για τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.
 • Υποβάλλει στο Δήμαρχο και στη Δημαρχιακή Επιτροπή λογαριασμό εσόδων ? εξόδων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Μέριμνα για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα των στοιχείων που συγκροτούν τον ταμειακό λογαριασμό διαχείρισης
 • Εισήγηση στον Δήμαρχο για τον καταλογισμό των χρηματικών ελλειμμάτων ή άλλων διαχειριστικών ανωμαλιών σε βάρος των υπεύθυνων υπαλλήλων
 • Πιστοποίηση της απώλειας χρηματικών ενταλμάτων, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος
 • Τήρηση όλων των παραπάνω και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. (Κ.Α.Π.Η. , Πνευματικό Κέντρο και Φιλαρμονική κλπ), εφόσον δεν έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία. Συνεργασία για τον σκοπό αυτό με τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες των ΝΠΔΔ και το Αυτοτελές γραφείο πολιτικών οργάνων .
 • Πέραν των ανωτέρω το Ταμείο εκτελεί και κάθε άλλη υπηρεσία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Προσφυγές για Πρόστιμα και Χρεώσεις

 • Οι προσφυγές για πρόστιμα και χρεώσεις καταθέτονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου