Τεχνικών Υπηρεσιών

Δικαιολογητικά που Απαιτούνται για τη Σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου

 

Για τη σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου, απαιτούνται τα ακόλουθα

:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική επικοινωνία με τον αρμόδιο τμηματάρχη για να διευθετηθεί εάν ο αγωγός ανήκει στο Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ
  • Αίτηση
  • Τοπογραφικό διάγραμμα στοιχείων του οικοπέδου με τους όρους δόμησης
  • Τομές Α-Α και Β-Β
  • Κάτοψη υπογείου αν υπάρχει
  • Δήλωση του ν. 1599/86 εφ” όσον υπάρχει Πυλωτή ότι θα παραμείνει ανοικτός ο χώρος και σε περίπτωση που θα αλλάξει η χρήση της θα δηλωθεί στην Υπηρεσία μας
  • Φωτοαντίγραφο άδειας Οικοδομής
  • Κάτοψη δώματος
  • Εφ” όσον υπάρχει γκαράζ απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη όπου θα φαίνεται η χρήση του
  • Λογαριασμός νερού εφ” όσον υπάρχει.

 

 

 

Βεβαίωση Υφισταμένων κτιρίων προ του 1955 :

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι το κτίριο προυφίσταται του 1955

Φωτογραφίες κτιρίου (τουλάχιστον 2)

Απόσπασμα σχεδίου πόλεως (χορηγείται & απο την υπηρεσία)

Τοπογραφικό Διάγραμμα (Προαιρετικό)

 

 

 

Βεβαίωση Οικοδομικής γραμμής & Υψομέτρου

 

Αίτηση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με απόσπασμα σχεδίου πόλης (με συντεταγμένες)

 

 

 

 

Βλάβες Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης

 

Αποστολή με e-mail, φαξ εγγράφου ενημέρωσης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Στο email: dimlivad@otenet.gr

 

 

 

 

Βεβαιώση εκτός σχεδίου ή εκτός οικισμού

 

Αίτηση

Τίτλος ιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με οδοιπορικό (Συντεταγμένες προαιρετικές)

 

 

 

 

Βεβαιώση εντός σχεδίου ή εντός οικισμού

 

Αίτηση

Τίτλος ιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό Διάγραμμα με οδοιπορικό (Συντεταγμένες προαιρετικές)

 

 

 

Βεβαιώση  Αριθμοδότησης – Αλλαγής

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

2 Φωτογραφίες

 

 

 

Βεβαιώση Αγροτικής οδού

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και οδοιπορικό)

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας (Γ.Υ.Σ – Υπουργείο Γεωργίας – ΥΠΕΧΩΔΕ)

Τίτλος Ιδιοκτησίας

 

 

Βεβαιώση Ρυμοτομίας

 

Αίτηση

  Υπεύθυνη δήλωση  ή Τίτλος Ιδιοκτησίας

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και απόσπασμα σχεδίου πόλης)

 

 

 

Βεβαιώση ότι δεν θίγονται Δημοτικά-Κοινοτικά συμφέροντα

 

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες και οδοιπορικό)

Τίτλος Ιδιοκτησίας

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας (προαιρετικό)

Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας